Regulamin

Regulamin Parku Linowego:
1.
Z Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2.
Wejście do Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów następuje na własną odpowiedzialność.
3.
Trasy Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów:
Trasa dziecięca-siatkowa przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych, potrafiących samodzielnie poruszać się po trasie. Minimalny wiek to 3 lata, maksymalny wiek to 12 lat. Dorosłe osoby mogą korzystać z trasy na własną odpowiedzialność ze względu na niskie przeszkody.
3.1. Wstęp na trasę siatkowę jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu.
3.2. Na przeszkody trasy siatkowej dzieci mogą wchodzić wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia personelu nadzorującego teren trasy siatkowej.
3.3. W przestrzeni domku mogą przebywać trzy osoby, które mają obowiązek oczekiwać na zwolnienie przeszkody i następnego domku.
3.4. W przestrzeni przeszkody może znajdować się jedna osoba, która musi mieć swobodę w pokonywaniu trudności i, w razie upadku na siatkę asekuracyjną, nieograniczony czas powrotu na przeszkodę.
3.5. Przed wejściem na tor przeszkód należy zdjąć biżuterię i inne ozdoby z szyi, rąk i palców, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia. Także wszelkie zawieszki na szyję i luźne drobne urządzenia (telefony komórkowe, odtwarzacze, aparaty fotograficzne itp.), które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika trasy siatkowej, powinny być zdjęte i przekazane opiekunowi.
3.6. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia i picia.
3.7. Podczas pokonywania kolejnych przeszkód należy unikać dotykania dłońmi lin stalowych.
3.8. Zakazuje się skakania po platformach domków i przeszkodach, biegania po przeszkodach, wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki, hałasowania, urządzania wyścigów i innych nieodpowiedzialnych zabaw, używania elementów toru linowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3.9. Użytkownik toru linowego zobowiązany jest zgłosić opiekunowi lub innej osobie personelu wszelkie obawy związane z własnym samopoczuciem lub stanem zdrowia, które mogłyby uniemożliwiać pokonywanie przeszkód.
3.10. W przypadku wpadnięcia do siatki asekuracyjnej należy niezwłocznie wezwać obsługę Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów.
3.11. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.
3.12. Osoby znajdujące się na terenie lub jako opiekunowie dzieci bawiących się na trasach parku linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową ocenę bezpieczeństwa.
3.13. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi niebezpieczeństwem wypadku i poważnych urazów, za które właściciel atrakcji nie odpowiada.
3.14. Personel Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów za nieprzestrzeganie regulaminu może bezwzględnie nakazać natychmiastowe opuszczenie toru linowego. Osoba wykluczona ma obowiązek opuszczenia toru przeszkód zgodnie z instrukcjami wydanymi przez personel Parku.
3.15. Na terenie trasy siatkowej oraz całego Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
Trasa niska (niebieska) przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 110 cm i nie więcej niż 120 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
Trasa średnia (czerwona) przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 120 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
Trasa wysoka (czarna) przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 140 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
4.
Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 165 cm z trasy dziecięcej (średniej i niskiej) jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających z tego zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 165 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.
5.
Korzystanie z Parku linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem Parku oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym Tatra Adventure Chochołów.
6.
Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
7.
Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.
8.
Wejście na przeszkody w Parku Linowym Tatra Adventure Chochołów może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody instruktora Parku.
9.
Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów.
10.
Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
11.
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:
- Osoby chcące korzystać z tras przepinkowych parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
- Tylko instruktor Parku Linowego Tatra Adventure zakłada sprzęt asekuracyjny.
- Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
- Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych użytkowników.
- Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy Parku Linowego.
- Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
- Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek karabinka został poprawnie zamknięty.
- Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo, najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
- Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
- Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też żółty kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć karabinek, następnie bloczek (kontrolując, czy lonża nie jest skręcona) i kolejny karabinek. Kolejność wyznaczają kolory na linie zjazdowej.
- Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
- Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem! - Jedyną dopuszczalną pozycj zjazdu jest pozycja “siedząca”.
- Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać z podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
- Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
- Jeżli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać, aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
- Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół pala, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
- Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej, pochylni, drabiny jakubowej i pala buszmena karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
- Podczas przechodzenia przez przeszkody Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
- Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
- Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
- Osoby nie upoważnione nie mogą znajdować się pod trasą Parku i w pobliżu zjazdów.
- W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy, należy wezwać obsługę Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów. Zostaniemy wówczas sprawnie sprowadzeni na ziemię.
- Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
- Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
- Niszczenie elementów Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
- Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów.
- Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego Tatra Adventure Chochołów.